Ambulance

Ambulance obnovila svůj provoz. Více informací naleznete v záložce AKTUALITY.

V rámci ambulantní péče nabízíme

Poradenství a podpora
pochopení klientových problémů a hledání možných řešení 

Terapie
rodinná a individuální sezení

Diagnostika
možnost psychologického a speciálně pedagogického vyšetření

Individuální konzultace s klientem, rodiči a s celou rodinou
anamnestický rozhovor, tvorba individuálního výchovného plánu

Skupinové programy
vrstevnické skupiny, kluby, příměstský tábor, letní tábor, víkendové výjezdy

Sandtray
terapeutická práce na herním pískovišti

Praxe pro studenty
pokud máte zájem o praxi v rámci studia, která souvisí s činností střediska, je možné nás kontaktovat telefonicky či emailem. Praxe studentů je v kompetenci sociální pracovnice střediska, která vám podá bližší informace.

Našimi klienty mohou být

 • děti, dospívající a mladí dospělí do ukončení přípravy na budoucí povolání (do 26 let věku)
 • rodiče, prarodiče, pěstouni a jiné osoby zodpovědné za výchovu
 • třídní kolektivy
 • pedagogičtí pracovníci

S čím se na nás můžete obracet

 • problémy v rodinných vztazích
 • separační a partnerské problémy adolescentů  
 • školní neúspěšnost a záškoláctví
 • neporozumění s vrstevníky
 • osobnostní a psychické problémy
 • poruchy chování (krádeže, lhaní, toulání, útěky...)
 • děti se syndromem ADHD
 • experimentování s návykovými látkami 

Co Vás u nás čeká?

 • Objednání - na první konzultaci je potřeba se předem objednat (telefonicky, e-mailem nebo osobně). V rámci objednávky jsou od Vás získány základní informace (jméno a věk dítěte, kontakt na Vás a základní informace o starostech, které Vás k nám přivádějí). Poté dostanete jméno odborného pracovníka, se kterým budete spolupracovat a dohodne se termín prvního setkání ve středisku. Žádost o ambulantní péči je na našich webových stránkách v záložce ke stažení.
 • První konzultace – prvotní setkání ve středisku probíhá se sociální pracovnicí střediska a zákonnými zástupci klienta. Jejím cílem se získání anamnestických dat a vyplnění formulářů potřebných k zahájení spolupráce. Setkání trvá 60 - 90 minut. V závěru setkání je dohodnut termín druhé návštěvy.
 • Druhá a další konzultace - druhá a další konzultace probíhá s klíčovým pracovníkem. Jejich frekvence a konkrétní termín je dohodnut se speciálním pedagogem či psychologem. Délka tohoto setkání je zpravidla 60 minut.

Nedostaví-li se klient dvakrát bez omluvy na domluvenou konzultaci, bude tak porušena dohoda o spolupráci a ambulantní péče může být z naší strany ukončena.