Pobyt

Ve školním roce 2020/2021 bude pobytové oddělení v provozu bez omezení. Jeho provoz bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek a v souladu s pokyny MŠMT, MZ a KHS Liberec.

Vstup do budovy střediska je možný pouze s rouškou.

Cílem pobytu je nastartování pozitivních změn v chování dítěte a v jeho rodinném zázemí

 • délka pobytu je zpravidla 8-9 týdnů
 • jedna výchovná skupina 8 klientů
 • skupina je otevřená a smíšená (chlapci a dívky)

V rámci pobytové péče nabízíme:

 • individuální přístup (individuální konzultace, rozvoj zdravé osobnosti dítěte, formování sebenáhledu a odpovědnosti za své chování)
 • vzdělávání ve speciální třídě
 • pravidelný režim (organizaci školního a volného času dítěte, pestrá nabídka zájmových aktivit)
 • skupinovou terapii  (komunity, povídací a zážitková skupina, pracovní činnosti)
 • pravidelnou péči psychologa
 • intenzivní spolupráci s rodinou (podpora dobrých vztahů v rodině, konzultace s rodiči, rodičovské skupiny)
 • spolupráci s dalšími institucemi (školy, PPP, lékaři, OSPOD, soudy, PMS aj.)

 

Komu je pobyt určen?

 • pro děti a mládež ve věku 10 – 17 let
 • klienti, kterým je pobyt doporučen v průběhu ambulantní péče
 • klientům s uloženým soudním opatřením

Podmínky pobytu

 • klient musí být žákem, učněm nebo studentem
 • písemná žádost o pobyt (v záložce Ke stažení)
 • spolupráce rodiny (viz. smlouva o pobytu)
 • úhrada 1. platby za pobyt před nástupem dítěte

Jak probíhá příprava na pobyt?

 • 3 úvodní konzultace v naší ambulanci (pracovníci ambulance vyhodnotí, zda je pobytový program pro jejich dítě vhodný)
 • seznámení s řádem a podmínkami pobytu, prohlídka ubytování
 • zpracování rodinné anamnézy a vytvoření IVP (individuální výchovný plán)
 • sepsání a podpis Smlouvy o pobytu

Úhrada za pobyt:

Orientační částka platná od 1. 3. 2019 na kalendářní měsíc je 3400 Kč složená z:

 • ubytování 300 Kč/každý započatý měsíc
 • strava cca 3100 Kč/měsíc (1 den 100 Kč)

V den nástupu vychovatel vybírá pro dítě na 1 měsíc:

 • kapesné 300 Kč
 • volnočasové aktivity 200 Kč