Ambulance střediska od 5. 10. 2020

7. října 2020
Covid-19 ambulance střediska

Provoz ambulantní části Střediska výchovné péče Liberec ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19               od 5. 10. 2020

Pokyny vycházejí z metodického pokynu (manuálu) MŠMT, který stanovuje základní provozní podmínky škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (https://www.msmt.cz/file/53629/).

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Obecné informace

 • Středisko výchovné péče Liberec zahájilo ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu. Výjimkou je realizování vrstevnických skupin a Klubů. Jejich činnost je pozastavena do konce roku 2020. Obnovení činnosti vrstevnických skupin a klubů od ledna 2021 bude v návaznosti na doporučení KHS Liberec, MZd a MŠMT.
 • Klade se zvýšený důraz na dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Do střediska nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pobyt zákonných zástupců/osob odpovědných za výchovu klientů a dalších osob uvnitř budovy střediska bude omezen jen na nejnutnější dobu (tedy na dobu konzultace).
 • Veškeré informace související s případnými změnami provozu střediska v souvislosti s COVID-19 budou zveřejňovány na webu střediska v záložce Aktuality.
 • V případě onemocnění ambulantního klienta či jeho zákonného zástupce/osoby odpovědné za výchovu jsou omluvy realizovány standardním postupem, tedy telefonicky u klíčového pracovníka.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID–19 bude středisko postupovat vždy podle pokynů KHS a dodržovat všechna platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Opatření ve vnitřních prostorách střediska

 • Všichni – klienti, zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu i zaměstnanci zařízení nosí ve společných prostorách střediska roušky. Používání roušek v prostorách střediska bude v průběhu celého školního roku vycházet z doporučení KHS Liberec, MZd a tzv. semaforu pro oblast školství.
 • Mezi osobami v čekárně musí být udržován rozestup odstup 2 metry, pokud se nejedná o osoby ve vztahu dítě – doprovázející osoba.
 • Při vstupu do střediska jsou klienti, zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu aj. povinni použít desinfekci rukou.
 • V průběhu poskytování preventivně výchovné péče v místnosti nemusí klienti, zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu ani pedagogičtí pracovníci zařízení nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Klienti, zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu jsou povinni dbát pokynů pracovníků střediska, dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, bude považováno za hrubé porušení pravidel střediska.
 • S každým klientem, zákonným zástupcem/osobou odpovědnou za výchovu je podepisováno potvrzení o bezinfekčnosti.

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • Prostory střediska se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut krátkodobě a intenzivně větrají v průběhu celého dne.
 • Jsou oddělena sociální zařízení pro pobytové klienty, ambulantní klienty a zaměstnance.
 • Na ambulantní části střediska jsou využívány k osušení rukou jednorázové papírové utěrky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá min. jednou denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno nejméně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se klienti a zaměstnanci pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí s použitím desinfekčního přípravku; je kladen důraz zejména na desinfekci povrchů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, vypínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, dávkovače mýdla apod.).
 • Středisko je vybaveno dostatečným množství desinfekčních přípravků s virucidním účinkem.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Do střediska nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Pokud se u zaměstnance střediska objeví příznaky infekčního onemocnění, opustí středisko v nejkratším možném čase s použitím roušky. Zaměstnanec telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře či příslušnou hygienickou stanici a postupuje dle jejich pokynů. O stanoveném postupu uvědomí vedoucí střediska.
 • Klientovi (popřípadě zaměstnanci střediska) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do střediska pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

V Liberci dne 5. 10. 2020

Zpracovala Mgr. Lenka Tešnarová, vedoucí střediska