Provoz střediska ve školním roce 2020/2021

31. srpna 2020
Školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Provoz Střediska výchovné péče Liberec ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 

Pokyny vycházejí z metodického pokynu (manuálu) MŠMT, který stanovuje základní provozní podmínky škol ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 (https://www.msmt.cz/file/53629/).

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Obecné informace

 • Středisko výchovné péče Liberec zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.
 • Klade se zvýšený důraz na dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Do střediska nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Pobyt zákonných zástupců/osob odpovědných za výchovu klientů a dalších osob uvnitř budovy střediska bude omezen jen na nejnutnější dobu.
 • Veškeré informace související s případnými změnami provozu střediska v souvislosti s COVID-19 budou zveřejňovány na webu střediska v záložce Aktuality.
 • V případě onemocnění ambulantního klienta či jeho zákonného zástupce/osoby odpovědné za výchovu jsou omluvy realizovány standardním postupem, tedy telefonicky u klíčového pracovníka.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s COVID–19 bude středisko postupovat vždy podle pokynů KHS a dodržovat všechna platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Opatření ve vnitřních prostorách střediska

 • V prostorách střediska se vyžaduje nošení roušek. Používání roušek v prostorách střediska bude v průběhu celého školního roku vycházet z doporučení KHS Liberec, MZd a tzv. semaforu pro oblast školství.
 • Při vstupu do střediska jsou klienti, zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu aj. povinni použít desinfekci rukou.
 • Klienti, zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu jsou povinni dbát pokynů pracovníků střediska, dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění, bude považováno za hrubé porušení pravidel střediska.
 • S každým klientem, zákonným zástupcem/osobou odpovědnou za výchovu je podepisováno potvrzení o bezinfekčnosti.
 • Každý klient pobytového oddělení bude mít s sebou na průběh pobytu množství roušek, které je definováno v seznamu věcí pro pobyt (5 kusů látkových roušek, v případě jednorázových roušek 1 rouška/den).
 • Klientům nastupujícím na pobyt je měřena tělesná teplota. V případě, že bude mít klient zvýšenou teplotu (nad 37°C), bude jeho nástup na pobytovou část odložen. Tělesná teplota je měřena také klientům, kteří se vracejí z víkendových pobytů v domácím prostředí. V případě zvýšené teploty po návratu do střediska bude klient odeslán zpět do domácího prostředí.
 • Návštěv v prostorách střediska u pobytových klientů se účastní pouze zákonní zástupci /osoby odpovědné za výchovu klienta, případně nebližší rodinní příslušníci.
 • Nedělních skupinových aktivit u pobytových klientů se účastní pouze zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu.

 

Hygienická pravidla a standard úklidu

 • Desinfekce rukou klientů pobytového oddělení se provádí před každým jídlem, pedagogický personál v průběhu dne dbá na důkladné mytí rukou klientů teplou vodou a desinfekčním mýdlem v dávkovači.
 • Prostory střediska se minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut krátkodobě a intenzivně větrají v průběhu celého dne.
 • Jsou oddělena sociální zařízení pro pobytové klienty, ambulantní klienty a zaměstnance.
 • Na ambulantní části střediska jsou využívány k osušení rukou jednorázové papírové utěrky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá min. jednou denně.
 • Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno nejméně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se klienti a zaměstnanci pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí s použitím desinfekčního přípravku; je kladen důraz zejména na desinfekci povrchů, které používá větší počet lidí (kliky dveří, vypínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, dávkovače mýdla apod.).
 • Prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) se pere minimálně na 60° C.
 • Použité roušky jsou skladovány odděleně od ostatního prádla klientů; po použití jsou vyprány a připraveny pro další použití.
 • Středisko je vybaveno dostatečným množství desinfekčních přípravků s virucidním účinkem.

 

Stravování

 • Stravování klientů pobytového oddělení je zajištěno Krajskou nemocnicí Liberec.
 • Důraz je kladen na nutnost mytí rukou (případně desinfekci) před odebráním stravy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Do střediska nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest).
 • Pokud klient pobytového oddělení vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a kompetentní pracovník střediska kontaktuje zákonné zástupce/osoby odpovědné za výchovu klienta s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze střediska. Zákonný zástupce/osoba odpovědná za výchovu telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce/osoba odpovědná za výchovu o dalším postupu dle pokynů praktického lékaře informuje pracovníky střediska. 
 • Pokud se u zaměstnance střediska objeví příznaky infekčního onemocnění, opustí středisko v nejkratším možném čase s použitím roušky. Zaměstnanec telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře či příslušnou hygienickou stanici a postupuje dle jejich pokynů. O stanoveném postupu uvědomí vedoucí střediska.
 • Klientovi (popřípadě zaměstnanci střediska) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do střediska pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 •  

V Liberci dne 1. 10. 2020

Zpracovala Mgr. Lenka Tešnarová, vedoucí střediska