Pobyt

Cílem pobytu je nastartování pozitivních změn v chování dítěte a v jeho rodinném zázemí

 • délka pobytu je zpravidla 8 - 9 týdnů
 • jedna výchovná skupina 8 klientů
 • skupina je otevřená a smíšená (chlapci a dívky)

V rámci pobytové péče nabízíme:

 • individuální přístup (individuální konzultace, rozvoj zdravé osobnosti dítěte, formování sebenáhledu a odpovědnosti za své chování)
 • vzdělávání ve speciální třídě
 • pravidelný režim (organizaci školního a volného času dítěte, pestrá nabídka zájmových aktivit)
 • skupinovou terapii  (komunity, povídací a zážitková skupina, pracovní činnosti)
 • pravidelnou péči psychologa
 • intenzivní spolupráci s rodinou (podpora dobrých vztahů v rodině, konzultace s rodiči, rodičovské skupiny)
 • spolupráci s dalšími institucemi (školy, PPP, lékaři, OSPOD, soudy, PMS aj.)

Komu je pobyt určen?

 • pro děti a mládež ve věku 10 – 17 let
 • klienti, kterým je pobyt doporučen v průběhu ambulantní péče
 • klientům s uloženým soudním opatřením

Podmínky pobytu

 • klient musí být žákem, učněm nebo studentem
 • písemná žádost o pobyt (v záložce Ke stažení)
 • spolupráce rodiny (viz. smlouva o pobytu)
 • úhrada 1. platby za pobyt před nástupem dítěte

Jak probíhá příprava na pobyt?

 • 3 úvodní konzultace v naší ambulanci (pracovníci ambulance vyhodnotí, zda je pobytový program pro jejich dítě vhodný)
 • seznámení s řádem a podmínkami pobytu, prohlídka ubytování
 • zpracování rodinné anamnézy a vytvoření IVP (individuální výchovný plán)
 • sepsání a podpis Smlouvy o pobytu

Úhrada za pobyt:

Výše finančního příspěvku na úhradu jednoho měsíce pobytu klienta se skládá z úplaty za stravování a úplaty za ubytování.

Částka na ubytování klienta na jeden kalendářní měsíc je 300,- Kč.

Částka za stravování klienta na jeden kalendářní měsíc (30 dní) je rozdělena dle věku klienta:

 • 7 - 10 let..........3420,- Kč (114,- Kč/den)
 • 11 - 14 let........3690,- Kč (123,- Kč/den)
 • 15 a více let.....4680,- Kč (136,- Kč/den)

V den nástupu vychovatel vybírá pro dítě na 1 měsíc:

 • kapesné 300,- Kč
 • volnočasové aktivity 200,- Kč

Po ukončneí pobytu klienta je provedeno vyúčtování úhrady za pobyt. Případné přeplatky jsou zákonným zástupcům/osobám odpovědným za výchovu vráceny.